Одобрени


Първа копка по проект Ремонт, реконструкция и пристрояване на сградата на народно читалище „Будители-2004“, гр. Септември

На 26.09.2018 г. /сряда/ от 10:00 ч. в сградата на Народно читалище "Будители 2004" се проведе официална церемония „Първа копка“ по проект „Ремонт, реконструкция и пристрояване на сградата на народно читалище „Будители-2004“, гр. Септември” финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: „Европа инвестира в селските райони“ мярка 7 - „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура. Официални гости на церемонията бяха г-н Марин Рачев – Кмет на община Септември, неговият заместник инж. Явор Митев, председателя на Общинския съвет - Кирил Тодорин, членове на управленския екип на администрацията и на фирмата изпълнител.

 

На 26.09.2017 г., Народно читалище "Будители 2004", гр. Септември, подписа Договор № 13/07/2/0/00041 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: „Ремонт, реконструкция и пристрояване на сградата на народно читалище „Будители-2004“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: „Европа инвестира в селските райони“

 

Размер на одобрената финансова помощ: 391 127,09 лв.

 

Финансовата помощ е безвъзмездна и се предоставя, за да се подобри достъпа на населението до културни услуги и съхраняване на културно- историческото наследство, подобряване достъпа на населението на селските райони до културни услуги свързани със свободното време и отдих.


Програма за развитие на селските райони 2014-2020 »
Снимка 1 »
Снимка 2 »

Договор № 13/07/2/0/00041

На 26.09.2017 г. Народно читалище „Будители - 2004“, гр. Септември, подписа Договор № 13/07/2/0/00041 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: „Ремонт, реконструкция и пристрояване на сградата на народно читалище „Будители-2004“ по подмярка 7.2
Договор № 13/07/2/0/0004 »
Допълваща субсидия от Министерството на културата за 2009

     Допълваща субсидия в размер на 2000 лева е отпусната от Министерството на културата за ремонт на сграда, предоставена от Община Септември за ползване от НЧ "Будители".
"Сътрудничеството между читалищата и бизнесорганизациите - модел за успешно партньорство"

     През м. февруари 2008 година стартира проектът "Сътрудничеството между читалищата и бизнесорганизациите - модел за успешно партньорство". Проектът се изпълни с безвъзмездната финансова помощ по първата открита процедура на Оперативна програма “Административен капацитет” : “Развитие на структурите на гражданското общество – ефективност и професионализъм за постигане на партньорство с администрацията и съдебната система”.  Водещата организация-изпълнител - Индустриална стопанска асоциация - Пазарджик, с партньори НЧ "Будители"-Септември и НЧ "Развитие" - Пещера, работиха по основна цел свързана с повишаването на  капацитета на структурите на гражданското общество в Област Пазарджик за активно партньорство с местната власт при разработване и изпълнение на местните политики.
     

Брошура на проекта - заглавна страница »
Брошура на проекта - вътрешна страница »