Обществени поръчки


Обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт, реконструкция и пристрояване на сградата на народно читалище „Будители-2004“, гр. Септември.
20.02.2018

Будители СМР
Договор №12
Протокол 3
Протокол 2
Доклад
Решение
Съобщение
Протокол 1 СМР
Уведомление
Документация СМР
СМР
УПИ
Решение за изменение

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Ремонт, реконструкция и пристрояване на сградата на Народно читалище „Будители-2004“, гр. Септември”
19.02.2018

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Ремонт, реконструкция и пристрояване на сградата на Народно читалище „Будители-2004“, гр. Септември”, със следните обособени позиции:
  • Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за отопление, вентилация и климатизация на Народно читалище „Будители-2004“, гр. Септември;
  • Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на интериорно оборудване и обзавеждане за Народно читалище „Будители-2004“, гр. Септември”.
  • Обособена позиция 3: „Доставка и монтаж на оборудване на система за мълниезащита за Народно читалище „Будители-2004“, гр. Септември”.
  • Обособена позиция 4: „Доставка и монтаж на оборудване за осветление на Народно читалище „Будители-2004“, гр. Септември”.

Будители ДОСТАВКА
Договор №11
Договор №10
Договор №9
Договор №8
Доклад по чл.106 от ЗОП
Решение
Протокол 3
Протокол 2
Документация
Протокол 1
Съобщение

Договор № 13/07/2/0/0004
26.09.2017

За отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: „Ремонт, реконструкция и пристрояване на сградата на народно читалище „Будители-2004“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Изтегли